Aktualności Aktualności

Leśnicy dla regionu

Wspólne działania na rzecz rozwoju regionu poprzez wspieranie inwestycji planowanych do realizacji przez powiat hajnowski.

Pod takim hasłem przebiegało spotkanie, które odbyło się we czwartek 2 marca w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie".

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i przedstawiciele samorządów z powiatu hajnowskiego podpisali list intencyjny, którego główną myślą jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w latach 2017 - 2019. Jest to następstwo postanowień Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych, oraz mających wpływ na jej realizację.

Wspólne przedsięwzięcia mają dotyczyć szczególnie realizacji następujących inwestycji:
• tworzenia i doskonalenia infrastruktury leśnej, w tym budynków i innych obiektów związanych z gospodarką leśną;
• tworzenia i doskonalenia obiektów turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub innych związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu;
• wznoszenia dostrzegalni przeciwpożarowych;
• przebudowy dróg wraz ze zjazdami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi (takimi jak obiekty mostowe, przepusty itp.).

Inicjatywa ma podnieść funkcjonalność i atrakcyjność gmin, w których realizowane będą przedsięwzięcia poprzez podnoszenie potencjału turystycznego z wykorzystaniem naturalnych walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Łącznie nadleśnictwa w powiecie hajnowskim przeprowadzą w roku 2017 inwestycje wspólne z samorządami na drogach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 4,2 mln zł, jednak Dyrektor Generalny zapewnił samorządowców, że suma wsparcia na inwestycje w kolejnych latach będzie wyższa. Oznacza to m.in. więcej wyremontowanych dróg i infrastruktury turystycznej w gminach powiatu hajnowskiego.

Porozumienie przewiduje także współpracę w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i pracy leśnika, ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz promocji budownictwa drewnianego, jako jednego ze sposobów ograniczania emisji CO2. 

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, oraz reprezentanci samorządów: Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Grzegorz Kasprowicz  – Wójt Gminy Białowieża, Michał Wróblewski – Wójt Gminy Czeremcha, Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże, Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, Aleksander Sielicki – Burmistrz Miasta i Gminy Kleszczele, Andrzej Pleskiewicz – Wójt Gminy Narew oraz Mikołaj Pawilcz – Wójt Gminy Narewka.