Aktualności Aktualności

Przetarg na choinki 2021

Ogłoszenie o ofertowym nieograniczonym przetargu na sprzedaż choinek w 2021 r.

  1. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Białowieża ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy dotyczący sprzedaży choinek, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 29.11.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża.
  2. Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym (załącznik nr 1 dla przedsiębiorców lub załącznik nr 2 dla osób fizycznych) w zamkniętej kopercie do 29.11.2021 r. do godz.1000, w siedzibie Sprzedającego i oznakować w następujący sposób:

Nadleśnictwo Białowieża

ul. Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

 

Oferta – przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż choinek w 2021 r. – Pakiet nr …” nie otwierać przed 29.11.2021 r. godz. 1100

 

Adres Kupującego

  3.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż choinek świerka pospolitego, zgrupowanych w 4 pakietach:

 

Pakiet nr 1:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

150 szt.

13 zł

1 950 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

50 szt.

15 zł

750 zł

Razem

2 700 zł

Pakiet nr 2:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

400 szt.

13 zł

5 200 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

100 szt.

15 zł

1 500 zł

Razem

6 700 zł

 

 

 

Pakiet nr 3:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

800 szt.

13 zł

10 400 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

200 szt.

15 zł

 3 000 zł

Razem

13 400 zł

 

Pakiet nr 4:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

2150 szt.

13 zł

27 950 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

1150 szt.

15 zł

 17 250 zł

Razem

45 200 zł

 

4.Oferta może dotyczyć wszystkich pakietów lub każdego pakietu z osobna. Cena oferty podana jest w cenach netto.

5.Choinki zostaną pozyskane staraniem i na koszt nabywcy z plantacji choinkowej w Leśnictwie Batorówka, według wskazań  administracji terenowej. Choinki przeznaczone do wycięcia zostaną w sposób widoczny oznaczone w terenie.

6.Pozyskanie i wywóz choinek odbędzie się w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do 17 grudnia 2021 r.

7.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

Pakiet nr 1– 270 zł

 

        Pakiet nr 2– 670 zł

            Pakiet nr 3 – 1 340 zł

           Pakiet nr 4 – 4 520 zł

 

ze wskazaniem „Wadium na sprzedaż choinek w 2021 – Pakiet nr ….”. Wpłata wadium na konto: 07 2030 0045 1110 0000 0072 1950 – BNP Paribas Bank Polska S.A. do dnia 29.11.2021 r. do godz. 0800. Za datę wpłaty wadium uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Nadleśnictwa Białowieża. W przypadku oferty na więcej niż jeden pakiet wadium stanowi sumę z poszczególnych pakietów.

   

8.Regulamin sprzedaży choinek oraz szczegółowe dane o oferowanych choinkach znajdują się w biurze Nadleśnictwa oraz na stronie:

http://www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl

 9. Z przetargu zostaną wykluczeni oferenci, którzy:

 a) Posiadają przeterminowane należności w Nadleśnictwie Białowieża.

 b) Nie wpłacili wadium.

 

10. Termin płatności – przedpłata.

 

11.Z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Do ustalonej w przetargu ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.

 

12.Nabywca jest zobowiązany zgłosić się do Nadleśnictwa w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego okresu Nadleśnictwo ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od upływu w/w 7-dniowego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy z w/w przyczyn lub braku realizacji zawartej umowy nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Nadleśnictwa kary umownej w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

 

13.Wpłacone wadium podlega:

  1. Przy przyjęciu oferty zakupu – zaliczeniu na poczet przyszłej należności za sprzedaż, potwierdzonej podpisaną umową sprzedaży.
  2. W przypadku braku zgody kupującego na zaliczenie wadium na poczet przyszłej należności – zwrotowi w całości po zawarciu umowy.
  3. Przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie wskazanym w pkt. 12.

14.Nadleśnictwo Białowieża zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmian treści ogłoszenia i treści załączników bez podawania przyczyn

.

15.Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń, co do rozstrzygnięcia przetargu w terminie 1 dnia roboczego od rozstrzygnięcia.

 

16.Do ofert należy dołączyć Obowiązek Informacyjny, który stanowi załącznik nr 4.

                                                                                    Nadleśniczy

                                                                                        Dariusz Skirko