Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - dzierżawa lokalu ul. Parkowa 2 Białowieża

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ o pow. 55,74 m² ZLOKALIZOWANEJ W 17-230 BIAŁOWIEŻA ul. PARKOWA 2

Przedmiot ogłoszenia o przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu nr inw. M20/91/4 na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotowy lokal usytuowany jest w budynku przy ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża, ujętym w Rejestrze zabytków nieruchomych województwa podlaskiego pod numerem A-562 i posadowionym na działce gruntu nr 635/8 obrębu ewidencyjnego Zastawa - Krzyże Gminy Białowieża, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI2P/00021709/2

Cena wywoławcza lokalu określona została jako czynsz dzierżawny netto za jeden miesiąc, lokal o powierzchni użytkowej 55,74 m² - cena wywoławcza: 775,00 zł netto

 

Wadium:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie: 350,00 zł
  2. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na konto nadleśnictwa nr 07 2030 0045 1110 0000 0072 1950 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) z dopiskiem w tytule przelewu: „Dzierżawa lokalu ul. Parkowa 2 w Białowieży”.
  3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym nadleśnictwa. Podmiot, który nie wniesie wadium w podanym terminie nie będzie mógł wziąć udziału w przetargu.

 

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Nadleśnictwa Białowieża w terminie do dnia 22 października 2020 r. do godz. 10:00.
  2. Koperty należy opisać: Oferta na przetarg nieograniczony „Dzierżawa lokalu ul. Parkowa 2 w Białowieży”. Koperta powinna zawierać również nazwę i adres składającego ofertę.

NIE OTWIERAĆ PRZED: 22 października 2020 r. do godz. 10:00

Dopuszcza się złożenie ofert droga elektroniczną na adres:

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Nadleśnictwa Białowieża - pgl_lp_0102/SkrytkaESP

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_bialowieza/dane_teleadresowe/esp

w przypadku składania oferty przez ePUAP dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.

 

Otwarcie ofert:

  1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października  r. o godz. 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża.
  2. Nadleśnictwo Białowieża zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części w dowolnym momencie, bez podania przyczyn.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dodatkowe informacje:

  1. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża, budynek biura B, Dział administracyjno-gospodarczy, nr tel. 85 681 24 05 w dni robocze w godz. 800- 1400.
  2. Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu określa Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości lokalowych usytuowanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Warunki dzierżawy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.