Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy dla regionu

Wspólne działania na rzecz rozwoju regionu poprzez wspieranie inwestycji planowanych do realizacji przez powiat hajnowski.

Pod takim hasłem przebiegało spotkanie, które odbyło się we czwartek 2 marca w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie".

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i przedstawiciele samorządów z powiatu hajnowskiego podpisali list intencyjny, którego główną myślą jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w latach 2017 - 2019. Jest to następstwo postanowień Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych, oraz mających wpływ na jej realizację.

Wspólne przedsięwzięcia mają dotyczyć szczególnie realizacji następujących inwestycji:
• tworzenia i doskonalenia infrastruktury leśnej, w tym budynków i innych obiektów związanych z gospodarką leśną;
• tworzenia i doskonalenia obiektów turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub innych związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu;
• wznoszenia dostrzegalni przeciwpożarowych;
• przebudowy dróg wraz ze zjazdami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi (takimi jak obiekty mostowe, przepusty itp.).

Inicjatywa ma podnieść funkcjonalność i atrakcyjność gmin, w których realizowane będą przedsięwzięcia poprzez podnoszenie potencjału turystycznego z wykorzystaniem naturalnych walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Łącznie nadleśnictwa w powiecie hajnowskim przeprowadzą w roku 2017 inwestycje wspólne z samorządami na drogach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 4,2 mln zł, jednak Dyrektor Generalny zapewnił samorządowców, że suma wsparcia na inwestycje w kolejnych latach będzie wyższa. Oznacza to m.in. więcej wyremontowanych dróg i infrastruktury turystycznej w gminach powiatu hajnowskiego.

Porozumienie przewiduje także współpracę w zakresie upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i pracy leśnika, ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz promocji budownictwa drewnianego, jako jednego ze sposobów ograniczania emisji CO2. 

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, oraz reprezentanci samorządów: Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Grzegorz Kasprowicz  – Wójt Gminy Białowieża, Michał Wróblewski – Wójt Gminy Czeremcha, Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże, Leon Małaszewski – Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, Aleksander Sielicki – Burmistrz Miasta i Gminy Kleszczele, Andrzej Pleskiewicz – Wójt Gminy Narew oraz Mikołaj Pawilcz – Wójt Gminy Narewka.