Asset Publisher Asset Publisher

na terenie puszczy białowieskiej trwa inwentaryzacja przyrodnicza

Zgodnie z opracowanym przez Ministra Środowiska prof. dr. hab. Jana Szyszko i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego Programem dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej rozpoczęta została szeroko zakrojona inwentaryzacja zasobów przyrodniczych.

W dniach 25 – 27 kwietnia 2016 r. w Białowieży odbyło się szkolenie dla zespołów prowadzących prace taksacyjne oraz fitosocjologiczne. Szkolenie rozpoczął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Pan Konrad Tomaszewski, podkreślając znaczenie rzetelnej dokumentacji obecnego stanu Puszczy Białowieskiej, która będzie stanowić punkt odniesienia dla prowadzonego monitoringu stanu lasu. Porównanie wyników inwentaryzacji prowadzonej w tym samym czasie oraz tymi samymi metodami na terenie parku narodowego, strefy referencyjnej wyłączonej z użytkowania oraz w lasach, gdzie prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna pozwoli na określenie wpływu działań leśników na różnorodność biologiczną.

Na terenie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej wyznaczona została sieć 1440 powierzchni badawczych o powierzchni 400 m2 każda. Na każdej z nich zostanie wykonane zdjęcie fitosocjologiczne (w aspekcie wiosennym i letnim) oraz przeprowadzona zostanie taksacja drzewostanu. Z połowy powierzchni pobrane zostaną próby gleb do analiz laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości węgla organicznego. Niezależnie, już od wczesnej wiosny, prowadzona jest inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych, w tym wybranych gatunków ptaków oraz chrząszczy z rodziny biegaczowatych.

Inwentaryzacja walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej uzupełniona zostanie o opis obiektów dziedzictwa kulturowego oraz elementów pozwalających odtworzyć historię obszarów leśnych. 

Opracowanie wyników prac terenowych pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie o skuteczność ochrony przyrody metodą gospodarki leśnej.