Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU

Białowieża, dnia 06.04.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białowieża z siedzibą przy ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów kategorii „Ls” w celach rekreacyjno - wypoczynkowych, położonego na działce ewidencyjnej o numerze:

- 814, obręb ewidencyjny: Budy (0001), gmina: Białowieża, o powierzchni: 0,2373 ha, Leśnictwo Nowe, oddz. 368Ch – 00,

na okres od dnia podpisania umowy na czas nieokreślony.

Cena wywoławcza wynosi:

Odnośnie gruntów kategorii „Ls” proponuje cenę wywoławczą w kwocie 8000 zł/ ha NETTO – co stanowi aktualną kalkulację z umów dotychczas zawartych oraz koszty administracyjne nadleśnictwa.

Wszelkie postanowienia i warunki dzierżawy określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko

- adres

- nr telefonu kontaktowego

- nr działki ewidencyjnej

- obręb ewidencyjny

- adres leśny

- powierzchnia użytku

- oferowana cena roczna za 1ha gruntu NETTO

  1. Nadleśnictwo nie przewiduje wydzierżawienia części powierzchni działki ewidencyjnej.
  2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, z powodu nie przestrzegania warunków umowy przez Dzierżawców w latach poprzednich.
  3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża do dnia 21.04.2023 r. do godz. 1000. Kopertę należy opisać: „Oferta na dzierżawę gruntu, nie otwierać przed 21.04.2023 r. do godz. 1030”.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża, w budynku „A” w dniu 21.04.2023 r. o godz. 1030.
  5. W przypadku wystąpienia ofert równoważnych Nadleśnictwo Białowieża poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
  6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.
  7. Podpisanie umów nastąpi do dnia 30.04.2023 r.
  8. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Białowieża - pokój nr 8 – Marek Glad, nr tel. 85 681 24 05 w dni robocze w godz. 800- 1500.

 

                                    NADLEŚNICZY

                              Nadleśnictwa Białowieża