Asset Publisher Asset Publisher

URZĄDZANIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Plan urządzania lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną. Plan sporządza się na okresy dziesięcioletnie dla poszczególnych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Obowiązek wykonania planu ciąży na Dyrektorze RDLP. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

Plan sporządzają jednostki eksperckie spoza RDLP. Prace trwają z reguły około dwóch lat. Dotyczą one inwentaryzacji zasobów przyrodniczych t.j. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie t.j runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach. Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów, tabel, map, które po rozważaniach w kwestii zasadności projektowanych wskazań gospodarczych, przedstawia się Ministrowi Środowiska do akceptacji.

Bardzo istotną sprawą jest optymalizacja cięć pielęgnacyjnych oraz konieczność przebudowy dojrzałych drzewostanów w sposób umożliwiający zachowanie lasu przyszłym pokoleniom.

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest wprowadzony ustawowo od roku 1997 program ochrony przyrody nadleśnictwa. Program zawiera inwentaryzację walorów przyrodniczych oraz historyczno – kulturowych nadleśnictwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa. Wszechstronna charakterystyka walorów krajobrazowych pozwoli określić możliwości i kierunki rozwoju turystyki na terenie nadleśnictw. Stanowi cenny materiał służący edukacji przyrodniczo leśnej społeczeństwa.

Sporządzony projekt planu urządzania lasu, wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni. Ogłoszenie o terminie wyłożenia publikowane jest w lokalnej gazecie i na stronach internetowych RDLP i nadleśnictwa. Każdy mieszkaniec społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz instytucji może wnieść uwagi w zakresie opisu stanu lasu i prac gospodarczych w lesie zaprojektowanych w planie.

 

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża na okres 01.01.2012 - 31.12.2021 po zmianach wprowadzonych przez Ministra Środowiska (pismo DLP-lpn-611-9/22010/12 z dnia 05 czerwca 2012) - pobierz

Aneks Planu Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2012-2021 zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska (Znak DLP-I.611.16.2016 z dnia 25 marca 2016 r.) - do pobrania tutaj

Aneks Planu Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2012-2021 zatwierdzony Pismem Ministra Klimatu i Środowiska (znak DLŁ-WGL.8100.14.2021 z dn. 9 marca 2021 r.) do pobrania tutaj

Dokumentacja na potrzeby sporządzenia aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża zatwierdzonego Pismem Ministra Klimatu i Środowiska (znak DLŁ-WGL.8100.14.2021 z dn. 9 marca 2021 r.) do pobrania tutaj

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Aneksu do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża zatwierdzonego Pismem Ministra Klimatu i Środowiska (znak DLŁ-WGL.8100.14.2021 z dn. 9 marca 2021 r.) do pobrania tutaj

Dokumentacja na potrzeby sporządzenia aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża zawierająca ocenę stanu lasu oraz określająca zakres niezbędnych działań gospodarczo-ochronnych dla zachowania drzewostanów świerkowych - pobierz

Słowniczek podstawowych terminów leśnych - pobierz

Streszczenie Planu Urządzenia Lasu - pobierz

Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Białowieża na okres 01.01.2012 - 31.12.2021 - plik na dole strony.

Plan Działań z Zakresu Ochrony Przyrody. Uzupełnienie do programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Białowieża na okres 01.01.2012 - 31.12.2021 do pobrania tutaj

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża - pobierz