HODOWLA LASU HODOWLA LASU

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

"Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin."

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.

Na terenie naszego Nadleśnictwa zabiegi gospodarcze (odnowienia, pielęgnacje drzewostanów) wykonywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z objęcia obszaru różnymi formami ochrony przyrody, jak również wskazaniami zawartymi w „Kierunkowych wytycznych w zakresie  powstrzymania gradacji kornika drukarza oraz restytucji drzewostanów puszczańskich  na terenach pogradacyjnych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska”.

W celu wyhodowania drzewostanów o dużym zróżnicowaniu wiekowym i gatunkowym, na powierzchniach odnawianych sadzimy dąb w niewielkich grupach a miejsca pomiędzy grupkami dębu pozostawiamy do odnowienia naturalnego. W trakcie sadzenia dębu nie usuwamy z powierzchni powstałych już odnowień naturalnych sosny, brzozy, lipy, grabu, osiki czy klonu. Powstające samoczynnie odnowienia naturalne będą pełnić funkcję pielęgnacyjną dla dębu stanowiącego szkielet drzewostanu oraz wzbogacą siedliska.  Sadzenie dębu tą metodą nie wymaga uprzedniego przygotowania gleby, jak również nie jest konieczne dokładne usuwanie leżaniny spomiędzy grup dębowych.