Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Białowieża

Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża

Nadleśnictwo Białowieża mieści się w dwóch budynkach będących w zarządzie nadleśnictwa.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkami. Przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynki nie mają części wspólnych i są od siebie oddalone o ok. 50 m. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:30 – 15:30.

Przy wejściach do budynków nie ma ułatwień dostępu dla wózków i osób niepełnosprawnych. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się językiem polskim, wśród pracowników są również osoby posługujące się językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 681 24 05 lub +48 85 681 24 10  lub e-mailowo na adres bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl

Budynek A

Budynek A posiada 2 kondygnacje użytkowe. Wejście główne do budynku mieści się od strony ul. Wojciechówka, do drzwi głównych prowadzą 4 schodki. Wejścia techniczne: od szczytu południowego oraz od strony wschodniej są niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa).

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 78 cm. Znaczna część pomieszczeń w budynku to pokoje przechodnie, a korytarze nie przebiegają przez całą długość budynku.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku jest utrudnione ze względu na istniejące progi. Kondygnacje I i II połączone są drewnianymi schodami, nieposiadającymi dostosowania do użytkowania przez osoby na wózkach.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek B

Budynek B posiada 2 kondygnacje użytkowe. Na kondygnacji I znajduje się dział księgowości oraz biura działu administracyjnego. Kondygnacja II mieści archiwum, niedostępne dla osób nieupoważnionych.

Wejście główne do budynku mieści się od strony ul. Wojciechówka, do drzwi głównych prowadzą 4 schodki. Pozostałe wejścia są niedostępne dla osób nieupoważnionych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 78 cm. Znaczna część pomieszczeń w budynku to pokoje przechodnie, a korytarze nie przebiegają przez całą długość budynku.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku jest utrudnione ze względu na istniejące progi.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

 

Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”

Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” mieści się w budynku zarządzanym przez Nadleśnictwo Białowieża, w osadzie leśnej położonej na południe od miejscowości Białowieża.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkami. Przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba OEL „Jagiellońskie” mieści się w budynku od strony południowej. Budynek jednokondygnacyjny. W budynku znajdują się cztery wejścia, z których jedno przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich). Przy każdym z wejść zainstalowano niskie progi ułatwiające wejście do budynku. Szerokość drzwi jest dostateczna, ponadto większość drzwi posiada skrzydłowy system otwierania. Korytarze są przechodnie, szerokie, dostosowane do przemieszczenia się osób z dużym stopniem niepełnosprawności.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana pod kątem użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” znajduje się wiata turystyczno-rekreacyjna, z której korzystają odwiedzający. W wiacie znajduje się utwardzone podłoże. Do wiaty prowadzi chodnik zbudowany z ułożonych kostek brukowych z niewielkim progiem. 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się językiem polskim, wśród pracowników są również osoby posługujące się językiem angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 681 29 71 lub +48 85 681 24 05 lub e-mailowo na adres bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl