Asset Publisher Asset Publisher

LASY HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) SA wyznaczane z wykorzystaniem „ Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

„Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Białowieża"

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. 

3. Zakres planowanych na kolejne lata zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlega corocznym konsultacjom. Informacja o konsultacjach zamieszczana jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Białowieża w zakładce "Urządzanie lasu", a okres konsultacji trwa jeden miesiąc.

4. Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać w Nadleśnictwie Białowieża w godzinach 7:30 - 15:30 w dniach roboczych.

W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu" strony internetowej Nadleśnictwa.

Mapy wyznaczonych lasów HCVF do pobrania u dołu strony:

HCVF 1.1.1 - Obszary chronione w rezerwatach przyrody bez zabiegów ochronnych Nadleśnictwa Białowieża

HCVF 1.2 - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - strefy ochrony gatunków chronionych oraz ostoje; miejsca stałego występowania wyjątkowo rzadkich i ginących w regionie gatunków

HCVF 2.1 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie Nadleśnictwa Białowieża

HCVF 3.2, 3.2 - 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej. 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4.1 - Lasy wodochronne.

HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.