Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 10 użytków ekologicznych o powierzchni ok. 54 ha. Są to pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania niektórych zasobów genowych czy typów środowisk np.naturalne zbiorniki wodne, śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna itp.

Największy użytek ekologiczny "Czerlon" ma powierzchnię ok. 34 ha. Jest to naturalne torfowisko w dolinie rzeki  z szeregiem naturalnych zbiorowisk roślinych i ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin.