Asset Publisher Asset Publisher

NARADA TECHNICZNO - GOSPODARCZA DLA NADLEŚNICTW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. w budynku Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza, której przedmiotem były projekty Planów Urządzania Lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej.

Naradzie przewodniczył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ds. gospodarki leśnej, Pan Zenon Angielczyk.

W pierwszym dniu spotkania nadleśniczowie Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka przedstawili analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2012-2021, podsumowując działalność Nadleśnictw w tym okresie.

W drugim dniu narady referaty wygłosili przedstawiciele Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

Zastępca Dyrektora BULiGL, Pan Marek Ksepko w swoim wystąpieniu pt.: „Potrzeby ochrony siedlisk i fitocenoz Puszczy Białowieskiej w kontekście ich stanu oraz wyników opracowania fitosocjologicznego, siedliskowego, hydrologicznego i potencjalnego występowania starych lasów”, omówił wyniki wymienionych opracowań i wynikające z nich uzasadnienie dla planowania działań ochronnych. W drugim referacie zastępca Dyrektora BULiGL w Białymstoku przedstawił ocenę potencjalnych oddziaływań PUL na tle bogactwa przyrodniczo-historyczno-kulturowego Puszczy Białowieskiej.

W wystąpieniu pn.: „Stan zasobów leśnych Puszczy Białowieskiej jako podstawa do planowania gospodarczo-ochronnego” Pan Jerzy Półtorak - Kierownik Pracowni BULiGL w Białymstoku zaprezentował wyniki inwentaryzacji i  przedstawił propozycje planowanych zadań na przyszły okres gospodarczy w Puszczy Białowieskiej.

Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Ważny głos w imieniu społeczeństwa Puszczy Białowieskiej zabrała Pani Elżbieta Laprus, która wskazała na istotny problem, jakim jest brak drewna opałowego dla lokalnej społeczności. Podobne stanowisko przedstawił Burmistrz Miasta Hajnówki, Pan Jerzy Sirak oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego, Pan Andrzej Skiepko.

"Chcemy współpracować ze wszystkimi interesariuszami, którym na sercu leży dobro Puszczy Białowieskiej. Mam nadzieję, że do tej współpracy włączą się również organizacje pozarządowe" - powiedział Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku ds. gospodarki leśnej, Pan Zenon Angielczyk. "Przeanalizujemy wszystkie uwagi, odpowiemy na każde pytanie zadane podczas konsultacji społecznych. Wszystko po to, aby razem wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Puszczy"- podsumował Dyrektor.

W spotkaniu udział wzięli m.in: Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - Pan Janusz Łogożny, p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej - Pan Jan Tabor, Zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Pan Adam Wasiak, Pani Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pani Beata Bezubik, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz świata nauki, nadleśniczowie oraz leśnicy z RDLP w Białymstoku. W naradzie uczestniczył również Pan Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska.

Z Narady Techniczno-Gospodarczej sporządzany jest protokół składający się z dwóch części: pierwszej dotyczącej końcowych ustaleń w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz ocena gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu i drugiej dotyczącej projektu planu urządzenia lasu. Protokół z ustaleń z NTG stanowi załącznik do ogólnego opisu lasów nadleśnictwa (elaboratu).