Asset Publisher Asset Publisher

DZIAŁANIA LP W ŚWIETLE POSTANOWIENIA TRYBUNAŁU

Mając na uwadze postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie zastosowania tzw. środków tymczasowych, Lasy Państwowe wyjaśniają, że jedynym celem działań podejmowanych w zarządzanej przez nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka części Puszczy Białowieskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, w tym ptaków, dla zachowania których ustanowiono obszar Natura 2000 PLC200004 Puszcza Białowieska, realizowana metodami innymi niż „aktywne działania gospodarki leśnej”.

Wszelkie prace na terenie puszczańskich nadleśnictw odbywają się w ramach dozwolonych postanowieniem Trybunału.

LP prowadzą w szczególności działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez minimalizowanie zagrożeń dla życia i zdrowia osób odwiedzających Puszczę, funkcjonowania władz publicznych i innych struktur życia publicznego na tym terenie (w tym jednostek wojskowych).
 
Zagrożenia te związane są przede wszystkim z setkami tysięcy martwych i osłabionych drzew stojących dziś w Puszczy po trwającej już piąty rok wielkiej gradacji kornika, które w każdej chwili mogą łamać się i wywracać w niemożliwy do przewidzenia sposób, np. na ścieżki, z których korzystają mieszkańcy okolicy i turyści.
 
Martwe, suche drzewa stojące i leżące są też czynnikiem znacznie podnoszącym ryzyko pożarowe w Puszczy. Dlatego też w przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia bezpieczeństwa publicznego leśnicy usuwają takie drzewa.

Dotyczy to w pierwszej kolejności terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek wojskowych oraz dróg i szlaków komunikacyjnych. W dalszej kolejności mamy na względzie zapewnienie bezpieczeństwa na terenach najczęściej odwiedzanych przez ludzi, m.in. w celach zbioru płodów runa leśnego.

W związku z powyższym został powołany zespół doradczy przy dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku do oceny zagrożenia bezpieczeństwa publicznego powodowanego przez ogromną liczbę martwych drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Jego zadaniem będzie dokonywanie na wniosek nadleśniczych oceny tego zagrożenia we wskazanych lokalizacjach i sporządzanie opinii.Lasy Państwowe – z zastrzeżeniem dotyczącym tzw. obszaru referencyjnego - prowadzą również w zarządzanej przez nie części Puszczy działania mające na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, w tym ptaków, dla zachowania których ustanowiono obszar naturowy. Podkreślić należy, że zgodnie z postanowieniem wiceprezesa Trybunału leśnicy wstrzymują się przy tym od „aktywnych działań gospodarki leśnej”.

Jakkolwiek pojęcie to nie zostało nigdzie zdefiniowane, przez „aktywne” działania rozumiemy te, które nakierowane są na efekt ekonomiczno-gospodarczy, a nie na ochronę przyrody lub zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Dlatego też LP prowadzą tylko działania ochronne, wynikające z Planu Zadań Ochronnych dla obszaru PLC200004 Puszcza Białowieska, ustanowionego obowiązującym rozporządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i niekwestionowanego przez Komisję Europejską. Prace te, zważywszy na cel, któremu służą, nie są więc „aktywnymi działaniami gospodarki leśnej”.