Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

w trybie art. 40a ustawy o lasach.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża zgodnie z art. 40 a ustawy o lasach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1463) informuje ze przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych niżej wymienioną nieruchomość lokalową (pustostan) zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 24 sierpnia 2020 r. oraz ogłoszona w BILP nr 8-9/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

 

Lp.

Nadleśnictwo

obręb leśny

oddział

pododdział

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki

Nr KW

Powierzchnia działki

 

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Białowieża

Stoczek

452A c

 

 

 

 

 

hajnowski

Białowieża

17-230 Białowieża

ul. Park Dyrekcyjny 22/4

 

 

 

 

 

1295/15

BI2P/00028937/8

3175 m²

(udział 799/5592)

Lokal mieszkalny jednorodzinny (pustostan) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisany do rejestru zabytków pod nr 625 z dnia 29.12.1986 r.  Powierzchnia lokalu mieszkalnego 44,30 m².

Udział w częściach wspólnych lokalu mieszkalnego (799/5592)

 

Wartość nieruchomości wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w gruncie została wyceniona na kwotę 79 200 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

Dla nieruchomości zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej płatna jednorazowo w kwocie 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) plus należny podatek VAT

 

Sprzedaż dokonana będzie na podstawie następujących przepisów:

  1.  Art. 40a ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1463) zwaną

    dalej „ustawą”

  1.  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczególnych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego z dnia 1 października 2013 r . (Dz. U. 2013 poz. 1206) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1.  Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie nabycia
  2.  Oświadczenie, że Wnioskodawcza nie nabył innej nieruchomość na warunkach   preferencyjnych określonych w art. 40a ustawy.
  3.  Propozycję sposobu spłaty należności, jednorazowo czy w ratach, w szczególności ilość rat w jakich zostanie spłacona należność.
  4.  Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz    innych jednostkach o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy (świadectwa pracy, zaświadczenia, w przypadku byłych pracowników o sposobie rozwiązania stosunku pracy)

 

      Zamiar nabycia opisanej powyżej nieruchomości pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy, zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie BIP Nadleśnictwa Białowieża oraz w prasie, tj. do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 14:30. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem w kopercie z dopiskiem „Zakup lokalu mieszkalnego (pustostanu) w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 22/4”, w sekretariacie Nadleśnictwa Białowieża ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża lub przesłać za potwierdzeniem odbioru. Za datę złożenia wniosku uważa się  dzień jego wpływu do siedziby Nadleśnictwa Białowieża.  

      W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla osób uprawnionych.

       Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale administracyjno – gospodarczym Nadleśnictwa Białowieża w dni robocze, pod nr telefonu: 85 681 24 05 w godz. 7:30 do 15:30.