Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja Planu Zadań Ochronnych

Realizacja działań ochronnych w ramach Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska na terenie Nadleśnictwa Białowieża

Nadleśnictwo Białowieża przystępuje do realizacji działań ochronnych w ramach Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Wykonanie prac możliwe jest na podstawie aneksu do Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021. O planowanych działaniach została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zgodnie z aneksem do PUL prace będą realizowane poza okresem lęgowym ptaków, dlatego ich rozpoczęcie zaplanowano na drugą połowę października br.

Zabiegi zostaną zrealizowane na siedlisku grądu subkontynentalnego w ramach renaturyzacji drzewostanów na powierzchni 7,92 ha.

Zgodnie z zapisami Planu Zadań Ochronnych (PZO) działania będą realizowane w drzewostanach brzozowo-świerkowych w dwóch wydzieleniach leśnych: 500Cb, 528Af, znajdujących się w strefie ochrony czynnej bioróżnorodności i krajobrazu Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest. Są to drzewostany do 100 lat występujące na siedlisku lasu świeżego.

Renaturyzacja drzewostanów będzie polegała na wykonaniu zabiegów hodowlano-ochronnych przyczyniających się do odsłonięcia i pielęgnacji nalotów i podrostów gatunków liściastych, właściwych dla siedliska grądu subkontynentalnego.

Celem wykonywanych prac będzie stopniowe dostosowanie składu gatunkowego drzewostanu do składu zgodnego z siedliskiem przyrodniczym. Zabiegi pielęgnacyjne będą miały charakter przekształceniowy polegający na popieraniu gatunków typowych dla grądu z jednoczesnym stymulowaniem odnowienia naturalnego drzew charakterystycznych dla siedliska przyrodniczego.

Prace powinny przyczynić się do wzbogacenia składu gatunkowego drzewostanów o gatunki cenne przyrodniczo (dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosły), wypieranych przez obecnie bardziej ekspansywne gatunki (grab pospolity) oraz zmniejszenia udziału gatunków niewłaściwych dla siedliska grądu subkontynentalnego (brzoza brodawkowata, świerk pospolity).

Pozyskane drewno przeznaczone zostanie na rynek lokalny, celem zaspokojenia potrzeb miejscowej społeczności oraz lokalnych przedsiębiorców.

Dyrektywa Siedliskowa zobowiązuje państwa członkowskie UE na obszarze Natura 2000 do prowadzenia działań mających na celu ochronę różnorodności gatunkowej siedlisk przyrodniczych poprzez zabiegi zmierzające do przywracania, bądź zachowania właściwego stanu ochrony siedliska. Dlatego też w drzewostanach gospodarczych nadleśnictw Puszczy Białowieskiej, w przeciwieństwie obszarów ochrony ścisłej, gdzie dominują procesy naturalne, jesteśmy zobowiązani do realizacji czynnych działań ochronnych.