Aktualności Aktualności

Przetarg na sprzedaż choinek 2020

Nadleśnictwo Białowieża ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy dotyczący sprzedaży choinek

sprzedaż choinek w 2020 r.

 1. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Białowieża w Białowieży ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy dotyczący sprzedaży choinek, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 04.11.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża w Białowieży, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża.
 2. Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym (załącznik nr 1 dla przedsiębiorców lub załącznik nr 2 dla osób fizycznych) w zamkniętej kopercie do 04.11.2020 r. do godz.1000, w siedzibie Sprzedającego i oznakować w następujący sposób:

Nadleśnictwo Białowieża

ul. Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

 

Oferta – przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż choinek w 2020 r. – Pakiet nr …” nie otwierać przed 04.11.2020 r. godz. 1100

 

Adres Kupującego

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż choinek świerka pospolitego, zgrupowanych w 4 pakietach:

Pakiet nr 1:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

150 szt.

12 zł

1 800 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

50 szt.

14 zł

700 zł

Razem

2 500 zł

 

Pakiet nr 2:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

400 szt.

12 zł

4 800 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

100 szt.

14 zł

1 400 zł

Razem

6 200 zł

 

 

Pakiet nr 3:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

800 szt.

12 zł

9 600 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

200 szt.

14 zł

 2 800 zł

Razem

12 400 zł

 

Pakiet nr 4:

Choinki

Ilość

Minimalna cena jednostkowa netto

Minimalna wartość netto

Świerk pospolity (wysokość 1,6 – 2,5 m)

2500 szt.

12 zł

30 000 zł

Świerk pospolity (wysokość 2,6 – 3,5 m)

800 szt.

14 zł

 11 200 zł

Razem

41 200 zł

 

 

 1. Oferta może dotyczyć wszystkich pakietów lub każdego pakietu z osobna. Cena oferty podana jest w cenach netto.
 2. Choinki zostaną pozyskane staraniem i na koszt nabywcy z plantacji choinkowej w Leśnictwie Batorówka, według wskazań administracji terenowej. Choinki przeznaczone do wycięcia zostaną w sposób widoczny oznaczone w terenie.
 3. Pozyskanie i wywóz choinek odbędzie się w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do  17 grudnia 2020 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Pakiet nr 1– 250 zł

Pakiet nr 2– 620 zł

Pakiet nr 3 – 1 240 zł

Pakiet nr 4 – 4 120 zł

ze wskazaniem „Wadium na sprzedaż choinek w 2020 – Pakiet nr ….”. Wpłata wadium na konto: 07 2030 0045 1110 0000 0072 1950 – BNP Paribas Bank Polska S.A. do dnia 04.11.2020 r. do godz. 0800. Za datę wpłaty wadium uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Nadleśnictwa Białowieża. W przypadku oferty na więcej niż jeden pakiet wadium stanowi sumę z poszczególnych pakietów.

 1. Regulamin sprzedaży choinek oraz szczegółowe dane o oferowanych choinkach znajdują się w biurze Nadleśnictwa oraz na stronie:

http://www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl

 1. Z przetargu zostaną wykluczeni oferenci, którzy:
 1. Posiadają przeterminowane należności w Nadleśnictwie Białowieża.
 2. Nie wpłacili wadium.

10. Termin płatności – przedpłata.

11. Z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Do ustalonej w przetargu ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.

12. Nabywca jest zobowiązany zgłosić się do Nadleśnictwa w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego okresu Nadleśnictwo ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od upływu w/w 7-dniowego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy z w/w przyczyn lub braku realizacji zawartej umowy nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Nadleśnictwa kary umownej w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

13.Wpłacone wadium podlega:

 1. Przy przyjęciu oferty zakupu – zaliczeniu na poczet przyszłej należności za sprzedaż, potwierdzonej podpisaną umową sprzedaży.
 2. W przypadku braku zgody kupującego na zaliczenie wadium na poczet przyszłej należności – zwrotowi w całości po zawarciu umowy.
 3. Przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie wskazanym w pkt. 12.

14. Nadleśnictwo Białowieża zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmian treści ogłoszenia i treści załączników bez podawania przyczyn.

15. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń, co do rozstrzygnięcia przetargu w terminie 1 dnia roboczego od rozstrzygnięcia.

16. Do ofert należy dołączyć Obowiązek Informacyjny, który stanowi załącznik nr 4.