Wydawca treści Wydawca treści

W okresie od 1 kwietnia do 30 września w biurze Nadleśnictwie Białowieża, pełnione są dyżury w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym

W okresie od 1 kwietnia do 30 września w biurze Nadleśnictwie Białowieża, pełnione są dyżury w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym.

W przypadku zauważenia pożaru lasu prosimy o alarmowanie:

Straży Pożarnej

(tel. 998 lub 112)

 

Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Białowieża

(tel. 85 681 24 05 lub 691 361 560)

 

Obszar każdego nadleśnictwa raz na 10 lat, w planach urządzenia lasu, zalicza się do jednej z 3 kategorii zagrożenia pożarowego.

I   kategoria     zagrożenia pożarowe duże

II  kategoria     zagrożenia pożarowe średnie

III kategoria     zagrożenia pożarowe małe

Kategoria zagrożenia pożarowego lasu obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar, ustalonym na podstawie częstotliwości występowania pożarów, warunków drzewostanowych i klimatycznych oraz czynników antropogenicznych.

Lasy Nadleśnictwa Białowieża należą do III kategorii zagrożenia pożarowego.

W sezonie zagrożenia pożarowego, codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego tj. poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od zmian pogodowych i wilgotności ściółki.

Stopień zagrożenia pożarowego lasu ustala się dla strefy prognostycznej.

Strefa prognostyczna jest to obszar nadleśnictwa albo kilku nadleśnictw, o zbliżonym zagrożeniu pożarowym lasu.

Podział obszarów leśnych na strefy prognostyczne dokonuje Instytut Badawczy Leśnictwa, a

zatwierdza Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Białowieża znajduję się w strefie prognostycznej 1_E.

Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w strefach prognostycznych z wykorzystaniem własnej, zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych (MPP).

Stopień zagrożenia pożarowego lasów, (SZPL), oznacza się na podstawie pomiarów:

a) wilgotności ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku, rosnącym na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego;

b) temperatury powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;

c) wilgotności względnej powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;

d) sumy opadu atmosferycznego z ostatnich 24 godzin.

Pomiaru parametrów pogodowych, dla strefy 1_E, dokonują automatyczne stacje prognostyczne znajdujące się w nadleśnictwach Bielsk, Hajnówka i Rudka.

Wyniki pomiarów wykonanych o godzinie 900 i 1300 dostępne są na stronie internetowej  (https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php) oraz stronie RDLP Białystok w zakładce: /Informacje/Zagrożenie pożarowe/.

Jeżeli przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego, przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10% w nadleśnictwie może być wprowadzony zakaz wstępu do lasu.

Przy wilgotności ściółki mniejszej niż 12% powstaje blisko 70% pożarów lasu.

 

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Największe zagrożenie pożarowe w lasach występuje w okresie wczesnej wiosny oraz w sezonie letnim ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki leśnej.

Czynnikami kształtującymi zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne takie jak:

  • długość zalegania pokrywy śnieżnej,
  • ilość opadów atmosferycznych,
  • prędkość i kierunek wiatru,
  • temperatury i wilgotności powietrza.

W nadleśnictwie Białowieża dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom zagrożenia pożarowego, jest ogromna ilość martwych drzew stojących i leżących, powstała wskutek gradacji kornika drukarza.

 

DOJAZDY POŻAROWE

Z uwagi na istniejące, narastające wciąż zagrożenie pożarowe wprowadzony został do stosowania w nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka „Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Puszczy Białowieskiej”.

W ramach prac nad „Planem…”, z uwzględnieniem aktualnego i przyszłego zagrożenia pożarowego lasu oraz potrzeb wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej wyznaczono i oznaczono w terenie sieć nowych dojazdów pożarowych.

Numeracja wszystkich dojazdów pożarowych na terenie nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz w Białowieskim Parku Narodowym została ujednolicona.

Rozszerzona sieć dojazdów pożarowych gwarantuje znaczącą poprawę warunków realizacji przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Sieć dróg stanowiących dojazdy pożarowe zapewnia możliwość przejazdu dla sprzętu ratowniczo-gaśniczego, którym dysponują jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w celu szybkiego dotarcia do miejsca ewentualnego pożaru, ale także do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Dojazdy pożarowe w przypadku wystąpienia pożaru wielkopowierzchniowego będą stanowiły linię obrony, dlatego w odległości do 30 m od ich krawędzi ogranicza się obciążenie ogniowe poprzez usuwanie martwych drzew i materiałów palnych na zasadach jak przy drogach publicznych.

Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną kompleksu leśnego, istotną w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczych i powinny spełniać parametry określone w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia  przeciwpożarowego lasów. W tym celu odkrzaczane są pobocza i obcinane zwisające zbyt nisko gałęzie, dowożony jest żwir do uzupełnienia ubytków w jezdni, która następnie jest wyrównywana.

Dojazdy pożarowe Nadleśnictwa Białowieża

Nr.

Nazwy dróg i trybów

13 T. Bagienny, T. Olemburski
19 T. Pojedynacki
21 T. Graniczny
22 D. Narewkowska
23 T. Cyfa
24 T. Mokrołucki
25 D. Czerlońska (Batorówka), T. Piekaczowy, T. Grubolipny
26 D. Czerlońska (Podcerkiew)
27 D. Sinicka
28 T. Pacowski
29 T. Beczkowy
30 T. Jagielloński + D. Podolańska
31 T. Kozłowy
32 T. Kurdzimowski
33 D. Browska, D. Dębowa Górka, T. Borkowski
34 D. Skośna

T - tryb

D - droga