Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża ma status Ośrodka Hodowli Zwierzyny.


OHZ obejmuje jeden obwód łowiecki 267 o powierzchni 11 352 ha. Roczne plany łowieckie dla poszczególnych obwodów łowieckich są ustalane na podstawie inwentaryzacji zwierzyny metodą pędzeń próbnych lub na postawie obserwacji całorocznych, które są wykorzystywane również do ustalania struktury płciowej zwierzyny płowej. Ze względu na występowanie na terenie puszczy dużych drapieżników takich jak wilk i ryś, odstąpiono od pozyskania kóz i koźląt.


Plan pozyskania zwierzyny w Nadleśnictwie Białowieża prowadzony jest na zasadzie odstrzałów selekcyjnych, czyli  usuwaniu z populacji osobników słabych, chorych, najmniej przydatnych do rozrodu i dalszej hodowli. Na terenie OHZ pozyskiwane są jelenie, sarny, dziki oraz zwierzyna drobna (lisy, jenoty, borsuk, kuny, norka amerykańska).

Polowań pędzonych nie organizujemy ze względu na rozległą sieć rezerwatów przyrody i obecność wielu gatunków zwierząt chronionych.


Z obecnością zwierzyny płowej i dzików związane są dotkliwe szkody wyrządzane w uprawach rolnych i leśnych, zagrażające czasami trwałości lasu. Bronimy się przed nimi, zabezpieczając część upraw ogrodzeniami.
Dużą wagę przywiązujemy do wzorcowego zagospodarowania łowiska poprzez:

- wykaszanie łąk śródleśnych, z których pozyskiwane jest siano magazynowane w stogach i brogach, co stanowi doskonałą karmę w okresie zimowym dla żubrów i zwierzyny płowej,

- zwiększanie areału łąk poprzez ich rekultywację,

- zakładanie i pielęgnacja dzikich sadów drzew owocowych,

- utrzymywanie paśników dla zwierzyny,

- utrzymywanie lizawek dla zwierzyny.


Nadleśnictwo Białowieża, przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim prowadzi szkolenia i umożliwia młodym adeptom łowiectwa odbywanie stażu myśliwskiego.

 

Współpracujemy z ośrodkami badawczymi tj. Instytutem Badawczym Leśnictwa, Zakładem Badania Ssaków, Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Białowieskim Parkiem Narodowym nad monitorowaniem populacji żubra i innych roślinożerców, a także zwierząt drapieżnych. 

Nadleśnictwo, angażuje się w sprawy związane z doszkalaniem myśliwych, poprzez organizację spotkań, na których przedstawiane są aktualne zalecenia związane z zachowaniem zasad bioasekuracji w trakcie polowań, organizacją polowań
i zasadami funkcjonowania ośrodka hodowli zwierzyny.

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF, teren OHZ objęty został ograniczeniami (link do aktualniej mapy stref https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  W tej sytuacji wszyscy myśliwi, polujący na dziki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bioasekuracji, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz.U.z2020r.poz.160), tekst dostępny pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000160