Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Identyfikacja zagrożeń i stosowanie skutecznych metod ochrony lasu stanowi ważną cześć racjonalnej gospodarki leśnej.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) SA wyznaczane z wykorzystaniem „ Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Białowieża

Monitoring stanu lasu

Poniżej prezentujemy podsumowanie wskaźników monitorowania stanu lasu za rok 2021.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Certyfikaty

Na terenie Nadleśnictwa Białowieża wyznaczono obszary nieobjęte gospodarowaniem.